Vedtækter.

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Minerva
Dato 24. maj 2018 kl.19.00
 
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Godkendelse af dagsorden
4 Valg af stemmetællere
5 Formandens beretning
6 Fremlæggelse af regnskab for 2017
7 Indkomne forslag
8 Valg til bestyrelsen
På valg er Laust, Jens og Karina. Alle ønsker genvalg
9 Fastsættelse af kontingent
10 Eventuelt
 
Inden generalforsamlingen vil der være stegt flæsk med persillesauce fra kl.
17.30
 
På bestyrelsens vegne
Karina og Suzanne

Minerva vedtækter.

 

Oplæg til vedtægter for foreningen ”Minerva”

 

 

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Navn og hjemsted.

 

 

 

 1. Foreningens navn er: Minerva

 2. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune

 3. Foreningen er stiftet den 4. december 2006

   

   

  § 2.

   

  Formål:

   

 

 1. Foreningens formål er at hjælpe mennesker i Odsherred, der har eller har haft et afhængighed til stoffer eller alkohol, at arbejde hen imod et ædrueligt/clean liv med den hensigt at skabe bedre livskvalitet.

 2. At hjælpe og støtte de som er pårørende, venner eller andre som blot er berørt at et ødelæggende forbrug af stoffer og eller Alkohol, i den situation af afmagt og frustration de står i.

 3. At samarbejde og støtte den enkelte borger til et liv uden afhængighed, at samarbejde med de offentlige myndigheder og hjælpe med til at den enkelte finder det/de bedste tilbud.

 4. At indgå i netværksskabende aktiviteter og væresteder.

 5. At iværksætte forebyggende-, oplysende aktiviteter og projekter for målgruppen.

 6. Ved forskellige aktiviteter at medvirke til at den enkelte motiveres til et ædru/clean liv.

   

   

  § 3.

   

  Organisering:

   

 

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

 2. De på generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer leder og varetager foreningens interesser og gennemfører de af generalforsamlingen trufne beslutninger i løbet af året.

 3. Imellem bestyrelsesmøderne varetager formanden sammen med andre af bestyrelsens valgte bestyrelsesmedlemmer foreningens interesser.

 4. Foreningens bestyrelse består af 5 personer valgt på generalforsamlingen. Desuden vælges op til 7 suppleanter. Valgperioden er normalt to år for bestyrelsesmedlemmer og et år for suppleanter. Suppleanter er berettigede men ikke forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøderne, de har taleret men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

 5. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved afbud til bestyrelses møder i den rækkefølge de er valgt.

 6. Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret ved generalforsamlingen. Hver medlem har en stemme.

 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder mindst fire gange om året. Både den siddende bestyrelse og de valgte suppleanter indkaldes til møderne, men det er de siddende bestyrelses medlemmer der kan træffe beslutninger.

   

   

  § 4.

   

  Medlemskab og valgbarhed:

   

 

 1. Som medlem kan optages alle personer, der vil bakke op for foreningens formål og vedtægter. Personer under 18 år skal forældre underskrive en anmodning herom.

 2. Alle medlemmer der har betalt kontingent og som ikke er i tilbagefald kan stille op til tillidsposter som enten bestyrelsesmedlem eller til arbejdsgrupper i foreningen.

 3. Et medlem kan godt stille op til et tillidshverv uden at være tilstede på generalforsamlingen, men kun ved skriftligt anmodning en uge før generalforsamlingen, eller ved akut sygdom eller andet ufravigeligt fravær.

 4. En person med en tillidspost i foreningen udtræder automatisk denne tillidspost under tilbagefald.

 5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

   

  § 5.

  Kontingent

   

 

 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
 2. Et af et medlem indbetalt kontingent følger kalenderåret.
 3. Såfremt medlemskabet ikke fornyes inden udgangen af januar måned det følgende år, ophører medlemskabet automatisk.

 

 

 

§ 6.

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen:

 

 

 

 1. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned på det sted som bestyrelses måtte fastsætte.

 2. Indkaldelse til generalforsamlingen, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel, ved opslag i Værestedet Vendepunktet og ved direkte elektronisk henvendelse til medlemmerne via mail, SMS eller andet medie.

 3. Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemskab, som møder op på generalforsamlingen.

 4. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen eller have andre tillidsposter i foreningen.

 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 6. Valgbar til tillidsposter i foreningen er enhver som er stemmeberettiget medlem af foreningen og som er ædru/clean. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller person i en tillidspost er i tilbagefald udtræder denne automatisk af bestyrelsen og suppleanten indtræder ved fraværet.

 7. Revisor vælges udenfor for foreningens tillidsposter.

 8. Regnskab og budget kan rekvireres af formanden tre dage før generalforsamlingen.

 9. På dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

   

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Formandens beretning

 5. Fremlæggelse af regnskab

 6. Bestyrelsen fremlægger forslag til foreningens fremtidige virke.

 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 8. Valg til foreningens bestyrelse.  Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasser, sekretær og med aktivitetsansvarlig.

 9. Valg af op til 7 suppleanter for et år ad gangen.

 10. Valg af revisor for to år af gangen.

 11. Fastsættelse af kontingent.

 12. Eventuelt

   

   

  § 7

   

  Ekstraordinær generalforsamling:

   

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller når en generalforsamling har taget beslutning herom, eller når det skriftligt begæres af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

 2. Medlemsbegæring om en ekstraordinær generalforsamling fremsættes skriftligt til bestyrelsen, med angivelse af det/de punkter der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

 3. Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel efter gældende regler.

 4. Ved medlemsbegæring skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske senest 6 uger efter at kravet er fremsat til bestyrelsen.

 5. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det/de punkter som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.

 6. Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 7. Tale og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

   

   

   

   

  § 8

   

  Vedtægtsændringer.

   

 

 1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, det skal fremstå som et punkt på dagsordenen og forelægge som færdigt udkast, og kan kun vedtages såfremt mindst 50 % af foreningens medlemmer er tilstede og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Er dette ikke muligt kan den næstfølgende ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvor vedtægtsændringen kan gennemføres med almindeligt stemmeflertal.

 2. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, såfremt de vedtagne vedtægts ændringer giver anledning til dette. Disse ændringer skal så efterfølgende godkendes på den næst følgende generalforsamling.

   

   

  § 9

   

  Regnskab og revision.

   

 

 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret

 2. Til at revidere foreningens regnskab, vælger den ordinære generalforsamling en revisor.

 3. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

   

   

  § 10

   

  Tegningsberettigede

   

 

 1. Foreningen tegnes af formanden og af en af bestyrelsens valgt person.

 2. Ved disposition over fast ejendom, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   

   

  § 11

   

  Eksklusion:

   

 

 1. Et medlem som optræder til skade for foreningen, kan af et flertal af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

 2. Bestyrelsen meddeler eksklusionen til medlemmet med sin skriftlige begrundelse.

 3. Beslutningen kan appelleres og begære sagen prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Hvor der kræves 2/3`s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, for at stadfæste af beslutningen.

 4. En eventuel begæring har ikke opsættende virkning.

   

   

  § 12

   

  Opløsning af foreningen:

   

 

 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes ved to på hinandens følgende med dette til formål indkaldte generalforsamlinger.

 2. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves det, at der på den første generalforsamling er mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer herfor og at der på den følgende indkaldte generalforsamling ved simpel flertal godkender og stemmer for dette.

 3. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal.

 4. Den sidste generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

 5. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler non-profit organisationer med beslægtede formål. Det eller disse til formål foreslået organisation vedtages på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen eller som fremsættes på generalforsamlingen.

   

   

   

   

   

   

  Således vedtaget den reviderede vedtægt for foreningen Minerva på generalforsamling den    23. november 2017.

   

   

   

   

   

                        Dirigent                                                    Referent

  Oplæg til vedtægter for foreningen ”Minerva”

   

   

  § 1.

   

  Navn og hjemsted.

   

  1. Foreningens navn er: Minerva

  2. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune

  3. Foreningen er stiftet den 4. december 2006

    

    

   § 2.

    

   Formål:

    

  1. Foreningens formål er at hjælpe mennesker i Odsherred, der har eller har haft et afhængighed til stoffer eller alkohol, at arbejde hen imod et ædrueligt/clean liv med den hensigt at skabe bedre livskvalitet.

  2. At hjælpe og støtte de som er pårørende, venner eller andre som blot er berørt at et ødelæggende forbrug af stoffer og eller Alkohol, i den situation af afmagt og frustration de står i.

  3. At samarbejde og støtte den enkelte borger til et liv uden afhængighed, at samarbejde med de offentlige myndigheder og hjælpe med til at den enkelte finder det/de bedste tilbud.

  4. At indgå i netværksskabende aktiviteter og væresteder.

  5. At iværksætte forebyggende-, oplysende aktiviteter og projekter for målgruppen.

  6. Ved forskellige aktiviteter at medvirke til at den enkelte motiveres til et ædru/clean liv.

    

    

   § 3.

    

   Organisering:

    

  1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

  2. De på generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer leder og varetager foreningens interesser og gennemfører de af generalforsamlingen trufne beslutninger i løbet af året.

  3. Imellem bestyrelsesmøderne varetager formanden sammen med andre af bestyrelsens valgte bestyrelsesmedlemmer foreningens interesser.

  4. Foreningens bestyrelse består af 5 personer valgt på generalforsamlingen. Desuden vælges op til 7 suppleanter. Valgperioden er normalt to år for bestyrelsesmedlemmer og et år for suppleanter. Suppleanter er berettigede men ikke forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøderne, de har taleret men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

  5. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved afbud til bestyrelses møder i den rækkefølge de er valgt.

  6. Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret ved generalforsamlingen. Hver medlem har en stemme.

  7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder mindst fire gange om året. Både den siddende bestyrelse og de valgte suppleanter indkaldes til møderne, men det er de siddende bestyrelses medlemmer der kan træffe beslutninger.

    

    

   § 4.

    

   Medlemskab og valgbarhed:

    

  1. Som medlem kan optages alle personer, der vil bakke op for foreningens formål og vedtægter. Personer under 18 år skal forældre underskrive en anmodning herom.

  2. Alle medlemmer der har betalt kontingent og som ikke er i tilbagefald kan stille op til tillidsposter som enten bestyrelsesmedlem eller til arbejdsgrupper i foreningen.

  3. Et medlem kan godt stille op til et tillidshverv uden at være tilstede på generalforsamlingen, men kun ved skriftligt anmodning en uge før generalforsamlingen, eller ved akut sygdom eller andet ufravigeligt fravær.

  4. En person med en tillidspost i foreningen udtræder automatisk denne tillidspost under tilbagefald.

  5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

    

   § 5.

   Kontingent

    

  1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
  2. Et af et medlem indbetalt kontingent følger kalenderåret.
  3. Såfremt medlemskabet ikke fornyes inden udgangen af januar måned det følgende år, ophører medlemskabet automatisk.

   

  § 6.

   

   

  Generalforsamlingen:

   

  1. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned på det sted som bestyrelses måtte fastsætte.

  2. Indkaldelse til generalforsamlingen, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel, ved opslag i Værestedet Vendepunktet og ved direkte elektronisk henvendelse til medlemmerne via mail, SMS eller andet medie.

  3. Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemskab, som møder op på generalforsamlingen.

  4. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen eller have andre tillidsposter i foreningen.

  5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  6. Valgbar til tillidsposter i foreningen er enhver som er stemmeberettiget medlem af foreningen og som er ædru/clean. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller person i en tillidspost er i tilbagefald udtræder denne automatisk af bestyrelsen og suppleanten indtræder ved fraværet.

  7. Revisor vælges udenfor for foreningens tillidsposter.

  8. Regnskab og budget kan rekvireres af formanden tre dage før generalforsamlingen.

  9. På dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

    

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Valg af stemmetællere

  4. Formandens beretning

  5. Fremlæggelse af regnskab

  6. Bestyrelsen fremlægger forslag til foreningens fremtidige virke.

  7. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  8. Valg til foreningens bestyrelse.  Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasser, sekretær og med aktivitetsansvarlig.

  9. Valg af op til 7 suppleanter for et år ad gangen.

  10. Valg af revisor for to år af gangen.

  11. Fastsættelse af kontingent.

  12. Eventuelt

    

    

   § 7

    

   Ekstraordinær generalforsamling:

    

  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller når en generalforsamling har taget beslutning herom, eller når det skriftligt begæres af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

  2. Medlemsbegæring om en ekstraordinær generalforsamling fremsættes skriftligt til bestyrelsen, med angivelse af det/de punkter der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

  3. Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel efter gældende regler.

  4. Ved medlemsbegæring skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske senest 6 uger efter at kravet er fremsat til bestyrelsen.

  5. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det/de punkter som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.

  6. Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

  7. Tale og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

    

    

    

    

   § 8

    

   Vedtægtsændringer.

    

  1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, det skal fremstå som et punkt på dagsordenen og forelægge som færdigt udkast, og kan kun vedtages såfremt mindst 50 % af foreningens medlemmer er tilstede og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Er dette ikke muligt kan den næstfølgende ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvor vedtægtsændringen kan gennemføres med almindeligt stemmeflertal.

  2. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, såfremt de vedtagne vedtægts ændringer giver anledning til dette. Disse ændringer skal så efterfølgende godkendes på den næst følgende generalforsamling.

    

    

   § 9

    

   Regnskab og revision.

    

  1. Foreningens regnskab følger kalenderåret

  2. Til at revidere foreningens regnskab, vælger den ordinære generalforsamling en revisor.

  3. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

    

    

   § 10

    

   Tegningsberettigede

    

  1. Foreningen tegnes af formanden og af en af bestyrelsens valgt person.

  2. Ved disposition over fast ejendom, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

    

    

   § 11

    

   Eksklusion:

    

  1. Et medlem som optræder til skade for foreningen, kan af et flertal af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

  2. Bestyrelsen meddeler eksklusionen til medlemmet med sin skriftlige begrundelse.

  3. Beslutningen kan appelleres og begære sagen prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Hvor der kræves 2/3`s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, for at stadfæste af beslutningen.

  4. En eventuel begæring har ikke opsættende virkning.

    

    

   § 12

    

   Opløsning af foreningen:

    

  1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes ved to på hinandens følgende med dette til formål indkaldte generalforsamlinger.

  2. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves det, at der på den første generalforsamling er mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer herfor og at der på den følgende indkaldte generalforsamling ved simpel flertal godkender og stemmer for dette.

  3. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal.

  4. Den sidste generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

  5. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler non-profit organisationer med beslægtede formål. Det eller disse til formål foreslået organisation vedtages på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen eller som fremsættes på generalforsamlingen.

    

    

    

    

    

    

   Således vedtaget den reviderede vedtægt for foreningen Minerva på generalforsamling den    23. november 2017.

    

    

    

    

    

                         Dirigent                                                    Referent

Oplæg til vedtægter for foreningen ”Minerva”

 

 

§ 1.

 

Navn og hjemsted.

 

 1. Foreningens navn er: Minerva

 2. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune

 3. Foreningen er stiftet den 4. december 2006

   

   

  § 2.

   

  Formål:

   

 1. Foreningens formål er at hjælpe mennesker i Odsherred, der har eller har haft et afhængighed til stoffer eller alkohol, at arbejde hen imod et ædrueligt/clean liv med den hensigt at skabe bedre livskvalitet.

 2. At hjælpe og støtte de som er pårørende, venner eller andre som blot er berørt at et ødelæggende forbrug af stoffer og eller Alkohol, i den situation af afmagt og frustration de står i.

 3. At samarbejde og støtte den enkelte borger til et liv uden afhængighed, at samarbejde med de offentlige myndigheder og hjælpe med til at den enkelte finder det/de bedste tilbud.

 4. At indgå i netværksskabende aktiviteter og væresteder.

 5. At iværksætte forebyggende-, oplysende aktiviteter og projekter for målgruppen.

 6. Ved forskellige aktiviteter at medvirke til at den enkelte motiveres til et ædru/clean liv.

   

   

  § 3.

   

  Organisering:

   

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

 2. De på generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer leder og varetager foreningens interesser og gennemfører de af generalforsamlingen trufne beslutninger i løbet af året.

 3. Imellem bestyrelsesmøderne varetager formanden sammen med andre af bestyrelsens valgte bestyrelsesmedlemmer foreningens interesser.

 4. Foreningens bestyrelse består af 5 personer valgt på generalforsamlingen. Desuden vælges op til 7 suppleanter. Valgperioden er normalt to år for bestyrelsesmedlemmer og et år for suppleanter. Suppleanter er berettigede men ikke forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøderne, de har taleret men ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

 5. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved afbud til bestyrelses møder i den rækkefølge de er valgt.

 6. Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret ved generalforsamlingen. Hver medlem har en stemme.

 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder mindst fire gange om året. Både den siddende bestyrelse og de valgte suppleanter indkaldes til møderne, men det er de siddende bestyrelses medlemmer der kan træffe beslutninger.

   

   

  § 4.

   

  Medlemskab og valgbarhed:

   

 1. Som medlem kan optages alle personer, der vil bakke op for foreningens formål og vedtægter. Personer under 18 år skal forældre underskrive en anmodning herom.

 2. Alle medlemmer der har betalt kontingent og som ikke er i tilbagefald kan stille op til tillidsposter som enten bestyrelsesmedlem eller til arbejdsgrupper i foreningen.

 3. Et medlem kan godt stille op til et tillidshverv uden at være tilstede på generalforsamlingen, men kun ved skriftligt anmodning en uge før generalforsamlingen, eller ved akut sygdom eller andet ufravigeligt fravær.

 4. En person med en tillidspost i foreningen udtræder automatisk denne tillidspost under tilbagefald.

 5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

   

  § 5.

  Kontingent

   

 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
 2. Et af et medlem indbetalt kontingent følger kalenderåret.
 3. Såfremt medlemskabet ikke fornyes inden udgangen af januar måned det følgende år, ophører medlemskabet automatisk.

 

§ 6.

 

 

Generalforsamlingen:

 

 1. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af maj måned på det sted som bestyrelses måtte fastsætte.

 2. Indkaldelse til generalforsamlingen, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel, ved opslag i Værestedet Vendepunktet og ved direkte elektronisk henvendelse til medlemmerne via mail, SMS eller andet medie.

 3. Stemmeret har alle medlemmer med gyldigt medlemskab, som møder op på generalforsamlingen.

 4. Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen eller have andre tillidsposter i foreningen.

 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 6. Valgbar til tillidsposter i foreningen er enhver som er stemmeberettiget medlem af foreningen og som er ædru/clean. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller person i en tillidspost er i tilbagefald udtræder denne automatisk af bestyrelsen og suppleanten indtræder ved fraværet.

 7. Revisor vælges udenfor for foreningens tillidsposter.

 8. Regnskab og budget kan rekvireres af formanden tre dage før generalforsamlingen.

 9. På dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

   

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Formandens beretning

 5. Fremlæggelse af regnskab

 6. Bestyrelsen fremlægger forslag til foreningens fremtidige virke.

 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 8. Valg til foreningens bestyrelse.  Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasser, sekretær og med aktivitetsansvarlig.

 9. Valg af op til 7 suppleanter for et år ad gangen.

 10. Valg af revisor for to år af gangen.

 11. Fastsættelse af kontingent.

 12. Eventuelt

   

   

  § 7

   

  Ekstraordinær generalforsamling:

   

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller når en generalforsamling har taget beslutning herom, eller når det skriftligt begæres af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

 2. Medlemsbegæring om en ekstraordinær generalforsamling fremsættes skriftligt til bestyrelsen, med angivelse af det/de punkter der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

 3. Bestyrelsen indkalder til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel efter gældende regler.

 4. Ved medlemsbegæring skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske senest 6 uger efter at kravet er fremsat til bestyrelsen.

 5. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det/de punkter som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling.

 6. Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 7. Tale og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.

   

   

   

   

  § 8

   

  Vedtægtsændringer.

   

 1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, det skal fremstå som et punkt på dagsordenen og forelægge som færdigt udkast, og kan kun vedtages såfremt mindst 50 % af foreningens medlemmer er tilstede og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Er dette ikke muligt kan den næstfølgende ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvor vedtægtsændringen kan gennemføres med almindeligt stemmeflertal.

 2. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, såfremt de vedtagne vedtægts ændringer giver anledning til dette. Disse ændringer skal så efterfølgende godkendes på den næst følgende generalforsamling.

   

   

  § 9

   

  Regnskab og revision.

   

 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret

 2. Til at revidere foreningens regnskab, vælger den ordinære generalforsamling en revisor.

 3. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

   

   

  § 10

   

  Tegningsberettigede

   

 1. Foreningen tegnes af formanden og af en af bestyrelsens valgt person.

 2. Ved disposition over fast ejendom, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   

   

  § 11

   

  Eksklusion:

   

 1. Et medlem som optræder til skade for foreningen, kan af et flertal af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

 2. Bestyrelsen meddeler eksklusionen til medlemmet med sin skriftlige begrundelse.

 3. Beslutningen kan appelleres og begære sagen prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Hvor der kræves 2/3`s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, for at stadfæste af beslutningen.

 4. En eventuel begæring har ikke opsættende virkning.

   

   

  § 12

   

  Opløsning af foreningen:

   

 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes ved to på hinandens følgende med dette til formål indkaldte generalforsamlinger.

 2. Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves det, at der på den første generalforsamling er mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer herfor og at der på den følgende indkaldte generalforsamling ved simpel flertal godkender og stemmer for dette.

 3. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, og forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal.

 4. Den sidste generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

 5. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler non-profit organisationer med beslægtede formål. Det eller disse til formål foreslået organisation vedtages på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen eller som fremsættes på generalforsamlingen.

   

   

   

   

   

   

  Således vedtaget den reviderede vedtægt for foreningen Minerva på generalforsamling den    23. november 2017.

   

   

   

   

   

                        Dirigent                                                    Referent

02-11-2017
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 23. november kl. 18.30 I Vendepunktet Holbækvej 25, 4560 Vig
Vi starter med fællesspisning kl. 17.30 her serveres et gratis måltid mad til generalforsamlingens deltagere.
For at deltage gratis skal du tilmelde dig til Jens Andersen på mobil 23606989 senest mandag den 20. november.
Menuen er: Gule ærter med stegt medisterpølse
Generalforsamlingen starter kl. 18.30.
Dagsorden:
A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Godkendelse af dagsorden
D. Valg af stemmetællere
E. Formandens beretning ved næstformand Jens Andersen.
F. Fremlæggelse af regnskab for foreningen indtil oktober 2017.
G. Bestyrelsens forslag til foreningens fremtidige virke.
H. Indkommende forslag.
1 revidering af vedtægter for foreningen Minerva.
I. Valg af bestyrelse og suppleanter
J. Valg af revisor
K. Eventuelt.
Den ekstraordinære generalforsamling er indkaldt på baggrund af at formanden afgik ved døden i juli 2017. I denne forbindelse har flere i bestyrelsen valgt at sætte deres mandat frit, de vil dog forblive i bestyrelsen hvis ikke andre stiller op til bestyrelsen. En har sagt helt fra og ønsker at udtræde af bestyrelsen, men vil forblive i bestyrelsen hvis der ikke findes andre kandidater.
Jens Andersen, Laust Mortensen og Karina Timm Hansen fortsætte i bestyrelsen, de er alle valgt som bestyrelsesmedlemmer frem til maj 2018.
Lotte Slorup stiller sit bestyrelses mandat frit, men vil gerne stille op til valg som suppleant.
Jan Sørensen stiller sit mandat frit.
Lotte og Jan vil dog fortsætte i bestyrelsen for foreningen Minerva, hvis der ikke er andre der stiller op til bestyrelsen.
Der skal vælges ny revisor da Birgitte Timm har bedt om at få lov til at trække sig som revisor for foreningen.
Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling samt forslag til nye vedtægter kan også ses på værestedet Vendepunktets hjemmeside. www.vendepunktet-vig.dk.
Med venlig hilsen
Foreningen Minerva ved Jens Andersen, Laust Mortensen, Karina Timm Hansen, Lotte Slorup og Jan Sørensen

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.10 | 13:42

Hej🖐🙂 Jeg kunne godt tænke mig at kigge ind en dag. Jeg er hverken forhenværende eller nuværende alkoholiker, men har levet sammen med mange af slagsen.

...
07.07 | 10:45

Hej. Er der nogen her som måske kan hjælpe med at få fat i info papirer omkring Randers turen?

...
28.03 | 11:14

Vi laver den på Torsdag i Vendepunktet.

...
28.03 | 11:13

100 kr. om året.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE